Có thể những thiết lập QoS không chính xác.

Xin lưu ý rằng những thiết lập luật QoS mở rộng tùy theo mạng LAN cục bộ, do đó, sự lưu thông vào ra đã được phân loại, địa chỉ IP nguồn trong thiết lập nâng cao cần thiết lập như địa chỉ IP LAN cục bộ.

Lấy ví dụ, nếu bạn cần trích ra 10% băng thông cho lưu thông http đi vào(ví dụ như tải file) đến máy tính cục bộ với địa chỉ là 192.168.1.10.

1) Thêm HTTP ( TCP : 80 ) thông qua QoS Basic Configuration. 


2) Thêm vào một luật với địa chỉ IP nguồn 192.168.1.10 thông qua QoS Advanced Configuration. (Nếu bạn thiết lập cho địa chỉ 192.168.1.10 như là địa chỉ đích thì không đúng)