Không, băng thông chỉ sử dụng khi ai đó đang nói, lúc im lặng (không nói) được giải phóng một cách tự động - điều này có thể coi như lên đến 60% của một cuộc gọi tiêu chuẩn. Và bù đắp cho những khoảng thời gian 'câm', nghỉ ngơi hay tiếng ồn xung quanh được phát sinh ra một cách tự động để mà người nhận cuối biết rằng đường dây vẫn có hoạt động.