Real-time Transport Protocol (RTP) cung cấp những hàm chuyển tải mạng end-to-end thích hợp cho những ứng dụng truyền dữ liệu thời gian thực như là âm thanh, hình ảnh hay dữ liệu giả lập, trên dịch vụ mạng multicast hay unicast. Bản thân RTP không có dành riêng địa chỉ nguồn và không đảm bảo chất lượng dịch vụ cho những dịch vụ thời gian thực. Dữ liệu chuyển tải được gia tăng bởi giao thức điều khiển (RTCP) cho phép kiểm soát sự phân phát dữ liệu trong sự linh hoạt cho mạng lưới multicast lớn, và cung cấp sự điều khiển rất nhỏ và nhận dạng theo chức năng. Lý thuyết về RTP đầy đủ trong chuẩn RFC 1889.