DrayTek VPN có hai loại

a. LAN-to-LAN
Kết nối VPN LAN-to-LAN được tạo ra bởi hai router kết nối hai mạng riêng lại với nhau..

Trong kiểu kết nối này, Router Vigor hỗ trợ những giao thức sau : kênh IPSec, PPTP, L2TP và L2TP over IPsec.

b. Quay số từ xa (Remote Dial-in)
Kết nối VPN truy cập từ xa được tạo ra bởi client truy cập ở xa, hoặc người dùng máy tính đơn lẻ kết nối vào mạng riêng.

Trong kiểu kết nối này, Router Vigor hỗ trợ những giao thức sau : PPTP, L2TP, L2TP over IPSec.