Chỉ có VPN server/client bắt buộc hỗ trợ NAT-T cho chuyển tiếp nhiều kênh IPSec thông qua cùng một thiết bị NAT.

Nếu Vigor chỉ hoạt động như một thiết bị NAT được sử dụng cho việc chuyển nhiều kênh IPSec, Vigor KHÔNG CẦN hỗ trợ chức năng NAT-T.