Bạn vui lòng telnet vào router để bật chức năng IPSec passthrough bằng cách sử dụng lệnh "srv nat ipsecpass on". Mặc định chức năng này không được kích hoạt do xung đột với chức năng NAT-T. Khi cả VPN Server và Client đều hỗ trợ chức năng NAT-T, thiết bị NAT không cần chức năng IPSec passthrough. Nếu có sẽ gây ra lỗi. Do đó khi VPN Server hoặc Client không có NAT-T, bạn cần kích hoạt IPSec passthrough để kênh VPN hoạt động.

24 1