Đối với router Vigor có 2 cấu hình mạng cho LAN. Một trong 2 cấu hình đó là dành cho NAT và cái còn lại được dùng cho IP Routing. Gateway cho NAT là IP thứ 1 và gateway cho IP Routing là IP thứ 2. Cả hai cấu hình này đều đã thiết lập như hình bên dưới.

Theo như mặc định thì chỉ có NAT subnet có thể truy cập từ xa vào VPN thông qua kết nối VPN.

Như hình 2, PC A sẽ thuộc về NAT LAN trong khi PC B thuộc về Routing LAN. Vì vậy PC A có thể truy cập vào PC C thông qua kết nối VPN được xây dựng giữa Vigor2910 và Vigor2950, nhưng PC B không thể truy cập vào PC C thông qua kênh VPN.
Nếu bạn muốn PC B có thể truy cập vào PC C, hãy thiết lập Vigor2910 như hướng dẫn sau:

1. Tạo LAN to LAN VPN giữa Vigor2910 và Vigor2950.
   Kết nối VPN có thể sử dụng được bằng bất kỳ loại nào (PPTP, L2TP, IPSec). Như vậy làm thế nào để thiết lập LAN to LAN VPN giữa 2 router Vigor, bạn có thể tham khảo tại:

   Trong mục Thắc mắc về VPN -> Bài 24.


2. Trong LAN to LAN profile của Vigor 2950, thiết lập NAt subnet và Routing subnet của Vigor 2190 như bên dưới:

 3. Tronng LAN to LAN profile của Vigor 2910, thiết lập NAT subnet của Vigor 2950 như bên dưới:

 4. Chúng ta có thể Telnet tới Vigor 2910 bằng lệnh sau:

    vpn pass2nd on

   Kết quả có được sau khi thực hiện lệnh trên sẽ giống như bên dưới:

 

 

5. Như vậy việc cấu hình đã hoàn tất. 

Chú ý: 
- Nếu bạn muốn tắt chức năng này, hãy dùng lệnh telnet "vpn pass2nd off".
- Nếu router Vigor của bạn không cung cấp lệnh này, bạn phải xây dựng host-to-LAN VPN từ PC B tới Vigor 2950.