Phương thức đóng gói PPTP (viết tắt của từ Point-to-Point Tunneling Protocol) đóng gói những frame PPP (Point-to-Point Protocol - PPP) vào trong một IP datagrams để truyền thông xuyên qua mạng internet trên nền IP. Kết nối TCP (cổng 1723) được sử dụng để duy trì kênh thông tin và GRE (Protocol 47) thì dùng cho việc đóng gói những frame PPP cho dữ liệu trong kênh. User name và password sử dụng để xác thực. Bên cạnh đó, Microsoft cung cấp MPPE để mã hóa dữ liệu.