- Hiện nay DES, 3DESAES-128 đã được hỗ trợ trong những kết nối IPSec.

- MPPE 40bit và 128-bit đã được hỗ trợ cho kết nối PPTP.