Xin hiểu rằng băng thông cho phép cho mỗi máy khách không dây có được bằng tổng băng thông chia cho số lượng máy khách. Vì vậy, đề nghị thông thường tối đa 20 đến 30 trong vùng.