Có, ESSID có phân biệt chữ hoa hay thường. Xin bạn kiểm tra rằng chắc chắn tất cả các chữ hoa hay thường trong số những thiết bị không dây của bạn phải hoàn toàn giống nhau.