Câu trả lời của bạn là không vì máy PC (hay Mac) phải kết nối mạng LAN (P1-P4) thông qua dây cáp mạng.