Tín hiệu chất lượng tốt có nghĩa rằng card không dây của bạn có thể kết nối tốt đến router không dây. Vì vậy bạn phải kiểm tra cấu hình môi trường mạng và máy tính của bạn.

1. Nếu thiết lập TCP/IP là cấu hình bằng tay, hãy kiểm tra các thiết lập Subnet, Gateway and DNS một lần nữa.

2. Sử dụng "Ping Gateway IP (i.e. ping 192.168.40.1)" để kiểm tra máy chủ gateway.

Nếu nó hiện lên giông giống như thế này "Reply from 192.168.40.1 :bytes=32 time=1ms TTL=128", thì có nghĩa rằng bạn có thể kết nối đến máy chủ gateway do đó sự kết nối giữa máy tính và gateway là tốt. Xin đến bước tiếp theo.

Nếu nó hiện lên "Request timed out.", có nghĩa rằng bạn không thể kết nối đến gateway do đó vấn đề xuất phát từ việc cấu hình mạng của bạn. Bạn nên kiểm tra lại Switch/Hub, Modem, Cable và cấu hình TCP/IP, hoặc hỏi MIS/ISP để nhờ giúp đỡ.

3. Sau khi bạn đã xác nhận rằng máy tính của bạn có thể kết nối đến gateway. Hãy sử dụng "Ping 203.162.4.190" để kiểm tra kết nối giữa Gateway và Internet.

Nếu nó hiện giống thế này "Reply from 203.162.4.190 : bytes=32 time=1ms TTL=128", có nghĩa rằng bạn có thể kết nối đến Internet. Nhưng nếu bạn vẫn không thể dùng trình duyệt để vào web được, nên hỏi MIS/ISP để nhờ giúp đỡ.

Nếu nó hiện ra "Request timed out.", có nghĩa rằng bạn không thể kết nối đến Internet. Điều này có thể do cấu hình Gateway, hãy kiểm tra lại hoặc nhờ MIS/ISP giúp đỡ.