1. Yêu cầu
  • Chuẩn bị 1 máy chạy HĐH Linux (có thể sử dụng nhân Debian hoặc RedHat). Nếu sử dụng máy ảo phải đảm bảo máy ảo là nền tảng ảo hóa Virtual Machine. Không sử dụng ảo hóa Container.
  • Có quyền root trên máy Linux.
  • Set DNS tĩnh trên card mạng.
2. Cài đặt

Bước 1: Giải nén bộ cài
Để tiến hành nâng cấp DrayTek VigorACS2 thì tiến hành giải nén bộ cài đặt như hình:

 01 Extract

 Bước 2: Tạm dừng dịch vụ DrayTek VigorACS2 và MySQL/MariaDB
Truy cập vào đường dẫn: /usr/local/vigoracs/VigorACS/bin và thực thi file vigoracs.sh thông qua lệnh:
 
/usr/local/vigoracs/VigorACS/bin/vigoracs.sh
 
Tạm dừng các dịch vụ đang chạy theo thứ tự: DrayTek VigorACS2, MySQL/MariaDB.
 
02 Stop Services
 
Sau khi hoàn tất thì thoát khỏi script thực thi
 
Bước 3: Nâng cấp Java Runtime Environment (JRE)
Di chuyển ra thư mục giải nén và cấp quyền cho script install.sh và uninstall.sh thông qua lệnh sau:
 
chmod 755 ./install.sh ./uninstall.sh

Tiến hành chạy script install.sh thông qua lệnh: ./install.sh
 
03 JRE
 
Lưu ý: trong quá trình cài đặt, nếu xuất hiện thông báo “re-install” như hình trên thì không cần phải nâng cấp nữa vì bản JRE nâng cấp với bản JRE hiện hành là một.

Bước 4: Nâng cấp DrayTek VigorACS2 (ACS2)
 
04 Upgrade
 
Trong quá trình cài đặt, nếu chương trình có hỏi yêu cầu ghi đè các tập tin cũ thì chọn “All” như hình sau:
 
05. Override
 
Sau đó, nếu chương trình có hỏi là muốn giữ key RSA cũ hay không thì chọn “y” để chương trình có thể sao lưu được key RSA phiên bản trước qua phiên bản nâng cấp.
 
06 RSA
 
Sau đó sẽ là quá trình nâng cấp core database. Tiếp tục chọn “y” để hoàn tất luôn bước này
 
07 db069
 
Bước 5: Khởi chạy lại dịch vụ
Truy cập lại đường dẫn: /usr/local/vigoracs/VigorACS/bin và thực thi vigoracs.sh theo lệnh:
 
/usr/local/vigoracs/VigorACS/bin/vigoracs.sh
 
08 Start Services
 
Bước 6: Khởi động lại server
Sau khi quá trình update hoàn tất thì tiến hành reboot lại server để tránh bị đóng dịch vụ OpenSSH.