1. Đăng nhập vào thiết bị
 2. Vào Switch LAN >> General Setup>> IP Addresss
 • Mode: Chọn mode Static (Tắt chế độ tự nhận IP của switch)
 • IP Address: Điền IP cần đổi
 • Subnet Mask : Điền Subnet mask lớp mạng của hệ thống
 • Gateway: Điền IP gateway hệ thống (IP router kết nối internet)
 • DNS server 1/ DNS server 2: Điền DNS muốn đặt cho thiết bị (ví dụ 8.8.8.8/ 8.8.4.4)
 • Nhấn “OK”

 1. Cấu  hình mail Alert

Vào Mai alert >> Alert Setting

 • Chọn Enable
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là: smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Authentication: chọn Enable
 • Username/ password: điền thông tin đăng nhập Email của bạn
 • Encryption: chọn SSL/TLS
 • Sender: điền mail người gởi
 • Receiver: điền mail người nhận
 • Alert type: nhấn mũi tên xuống và chọn thông tin cần cảnh báo. Nhấn “Select All” để cảnh báo tất cả.
 • Nhấn Apply

Trouble Shooting

Đối với Gmail, cần phải tạo mật khẩu riêng cho ứng dụng gởi mail:

Tham khảo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/google-mail-cau-hinh-cho-phep-draytek-su-dung-google-mail-goi-canh-bao