A. Cấu hình gởi mail thông báo báo trạng thái thiết bị

1. Cấu hình Mail Server

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object, chọn Index bất kì

Ví dụ nếu sử dụng dịch vụ mail google thì cấu hình như sau.

 • Profile Name: Đặt tên profile
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP của mail Server (ví dụ tên miền của gmail là:  smtp.gmail.com)
 • SMTP port :điền port gởi mail (Ví dụ port gởi mail của google là 465)
 • Sender Address :điền Mail của bạn
 • Connection Seccurity: chọn SSL
 • Check Authentication
  • Username/ password: điền thông tin đăng nhập Email của bạn
 • Sending Interval: điền 10 giây. (trong 10 giây chỉ gởi 1 mail)
 • Nhấn OK

 

2. Cấu dịch vụ cần cảnh bảo

Vào Objects Setting >> Notification Object, chọn 1 index

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Check các dịch vụ muốn nhận được thông báo như : WAN mất/ có kết nối, VPN mất/ có kết nối, các dịch vụ bảo mật khác như Web login, telnet login,…
 • Nhấn OK

3. Cấu hình gởi mail

Vào Application >> SMS/ Mail Alert Services

Tại tab Mail Alert

 • Check index 1
 • Mail Service: chọn Mail server đã cấu hình
 • Mail Address: điền chị chỉ mail nhận thông báo
 • Notify profile: chọn profile cảnh báo đã cấu hình.
 • Nhấn OK

B. Cấu hình SWM – gởi thông báo port UP/DOWN

1. Cấu hình kết nối VigorSwitch với Router

Tham khảo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/vigorswm-quan-ly-switch-central-switch-management/drayos-swm-cau-hinh-quan-ly-vigorswitch-voi-switch-management-swm 

2. Cấu gởi thông báo

2.1 Cấu hình cảnh báo port UP/ DOWN

Vào Central Management >> Switch>>Alert and Log, tại Tab Alert Setup

 • Check vào Alert and Log
 • Tại index 5
  • Đặt tên cảnh báo (ví dụ “ Port up down”)
  • Chọn màu cảnh báo tại cột “Color”
  • Check Enable
  • Check Send Notification
  • Chọn profile Mail Alert đã cấu hình ở trên
 • Nhấn OK

2.2 Cấu hình Switch và Port Setup

Vào Central Management >> Switch>>Alert and Log, tại Tab Switch and Port Setup

Tại Switch cần cấu hình

 • Chọn Eable Switch Alert
 • Chọn Enable Port Alert
 • Nhấn OK
 • Nhấn Vào Switch cần cấu hình tại Switch Name

 

Tại Port Alert, Trong cột Device DisconnectsDevice Reconnects >> Chọn cảnh báo “Port up down” vừa tạo tại các port cần thực hiện gởi mail cảnh báo.(như hình) >> nhấn OK