(Áp dụng Vigor2927| Vigor2962| Vigor3910)

A. Trên Dial- in

1. Vào VPN and Remote Access >> Remote Access Control, kiểm tra Enable Wireguard VPN service đã được kích hoạt.

2. Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN, nhấn index bất kì.

Comment Settings

 • Check Enable this profile
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Chọn Dial-In 

Dial-In Settings

 • Allowed VPN Type chọn Wireguard

Hộp thoại cấu hình Wireguard xuất hiện

Tại Interface

 • Nhấn Generate a Key Pair để tạo Private Key cho VPN server.
 • Nhấn Copy the Public Key để sao chép Server Public Key, lưu lại để sử dụng khi cấu hình the WireGuard VPN trên Vigor Dial- out

Tại Peer

 • Public Key: dán Client Public key (được khởi tạo trên profile VPN Client)
 • Nhấn Generate  để tạo Server Pre-Shared Key,  sao chép Server Preshare key, lưu lại để sử dụng khi cấu hình the WireGuard VPN trên Vigor Dial- out. (key này phải là chuỗi ngẫu nhiên được khởi tạo khi nhấn nút Generate)
 •  Keepalive: để 60 seconds.
 •  Nhấn X để thoát khỏi hộp thoại  WireGuard

TCP/IP Network Settings

 • Local Network: điền IP/subnet mask lớp mạng nội bộ server (ví dụ 192.168.62.1/24)
 • Remote Network: điền IP/subnet mask lớp mạng Dial- out (ví dụ 192.168.60.1/24)
 • Nhấn OK .

B. Trên Dial -out

1. Vào VPN and Remote Access >> Remote Access Control, kiểm tra Enable  Wireguard VPN service đã được kích hoạt.

2. Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN, nhấn index bất kì.

Comment Settings

 • Check Enable this profile
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Chọn Dial-out 
 • Always on: check Enable 
 • Dial-Out Settings
 • VPN Server Type: chọn Wireguard
 • Server IP/ Host Name: điền IP WAN hoặc tên miền router

Tại Interface

 • Private key:  Nhấn Generate để tạo Client Private key
 • Public Key: Nhấn Copy to Clipboard để sao chép Client Public Key. Lưu lại để khai báo khi thiết lập profile VPN server)

Tại Peer

 • Public key: Điền Server Public key đã lưu được khi tạo profile trên router server
 • Pre-Shared Key: điền  Server Pre-shared key đã lưu được khi tạo profile trên router server
 • Keepalive: để 60 giây.

'

TCP/IP Network Settings

 • Local Network: điền IP/subnet mask lớp mạng nội bộ dial-out (ví dụ 192.168.60.1/24)
 • Remote Network: điền IP/subnet mask lớp mạng Server Dial-in (ví dụ 192.168.62.1/24)
 • Mode Routing
 • Nhấn OK

3. Vào VPN and Remote Access >> Connection Management, kiểm tra kết nối VPN

Ping thực tế, tại máy tính ở đầu Dial-out, ping IP lan đầu xa