1. Truy cập wi-Tek Cloud
  2. Đăng nhâp bằng tài khoản của bạn

Vào SERVICE >> Project Views

  • Select Network: chọn Project Network muốn theo dõi
  • Select Language: chọn ngôn ngữ English
  • Set Title: Đặt tên gợi nhớ
  • Show Module:Chọn  Wireless
  • Nhấn SAVE

  • Truy cập web giám sát theo thời gian thực với link được tạo bên dưới