1. Tắt IPv6

2. Enable WMM trong Wireless

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Basic, chọn network của bạn

 • Chọn tên Wi-Fi đã có >> nhấn biểu tượng “Edit

 • Check enable WMM
 • Nhấn “SAVE” lưu cấu hình

3. Bật Roaming và Ưu tiên sóng 5Ghz

 • 2.4G: chọn Enable 802.11 k/v/r Roaming >> nhấn SAVE
 • 5G:
  • Chọn Enable 5G Priority
  • chọn Enable 802.11 k/v/r Roaming
  • nhấn SAVE

4. Chọn Country là US

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Radio Planning, tại Default Channel Width

 • Country: Chọn United State
 • Nhấn SAVE

5. Chọn Channel Phát

Vào CONFIGURATION >>Wireless>> Radio Planning>> chọn tên Network của bạn >> chọn Auto Planning,

 • User- Defined Channel: chọn Enable
 • Nhấn Save

 • Tại 2.4GHz và 5GHz, chọn các channel sử dụng như hình (do có một số channel vài thiết bị không thể kết nối được) >> nhấn Save

6. Deep Scan để hệ thống được thiết lập lại

 • Chọn Deep Scan
 • Configure to AP: chọn Sync Both Channel and TxPowwer
 • Nhấn PLAN NOW