1. Mở trình duyệt web
  2. Truy cập địa chỉ Wi-Tek Cloud: https://cloud2.wireless-tek.com/#/login
  3. Chọn “REGISTER
  4. Đăng kí tài khoản như sau
  • Email: điền Email đang kí
  • Nhấn “GET VERIFY CODE
  • Truy cập hộp mail vừa đăng kí, lấy code xác thực và điền vào mục “Verify code
  • Login Password / Confirm Password: Điền mật khẩu đăng nhập (ít nhất 8 kí tự, bao gồm chữ và số)
  • Nhấn “REGISTER

  • Nhận được thông báo đăng kí thành công>> đăng nhập Wi-Tek Cloud với tài khoản vừa đăng kí >> nhấn LOGIN

  • Nhận được thông báo lần đăng nhập đầu tiên