1. Thêm Wi-Tek AP vào Cloud
 • Đăng nhập Wi-Tek Cloud
 • Vào Monitoring >> AP
 • Chọn Network >> chọn network của bạn

 • Nhấn “ADD DEVICE”

 • Chọn ENTER SERIAL NUMBER
 • Serial number: điền số Serial thiết bị
 • Chọn Cloud Management
 • Note: điền ghi chú thiết bị
 • Nhấn ADD

 1. Xóa WiTek AP khỏi cloud
 • Đăng nhập Wi-Tek Cloud
 • Vào Monitoring >> AP
 • Chọn Network >> chọn network của bạn
 • Chọn thiết bị cần xóa >> nhấn DELETE DEVICE