A. Thêm thiết bị Wi-Tek AP vào cloud

 • Mở ứng dụng Wi-Tek Cloud
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn
 • Chọn Network 

 • Nhấn vào biểu tượng góc dưới phải màn hình

 • Chọn “Add Device

 • Điền Serial Number của Wi-Tek AP
 • Chọn Cloud
 • Nhấn Add

 • Nhận được thông báo thêm thiết bị thành công
 • Thêm các thiết bị Wi-Tek AP còn lại

B. Xóa thiết bị ra khỏi Wi-Tek Cloud

 • Chọn Network chứa thiết bị cần xóa

 • Nhấn vào thiết bị cần xóa

 • Kéo xuống cuối >> nhấn DELETE