1. Mở ứng dụng Wi-Tek Cloud
  2. Đăng nhập vào Wi-Tek Cloud
  • Tại Tab My Project, Chọn Network đang sử dụng

  • Chọn Profile Wireless muốn đổi

  • Thay đổi tên Wi-Fi tại SSID
  • Thay đổi mật khẩu Wi-Fi tại Key
  • Nhấn Save

  • Chờ vài phút để Cloud kiểm tra và đồng bộ cấu hình xuống thiết bị của bạn.
  • Nhấn “Add” thêm các profile wireless khác (nếu cần). Tham khảo hướng dẫn cấu hình profile Wireless tại…..