Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi Password quản lí thiết bị

Vào Port Management>> Basic Settings,

  • Select a port to configure, chọn các port cần thay đổi, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ các port 3/4/5/6)
  • Status chọn Enabled
  • Rate chọn tốc độ muốn hiệu chỉnh (ví dụ 100M)
  • Nhấn Apply

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save