Có 2 cách

  1. Reset bằng nút Reset trên thiết bị
  2. Reset bằng giao diện Web

Thực hiện

A. Reset bằng nút Reset trên thiết bị

Nhấn nút Reset trên thiết bị, giữ 10 giây >> thả ra

B. Reset bằng giao diện Web

Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Vào Maintenance >> Reset Default, nhấn Reset

Nhấn OK khi nhận được thông báo yêu cầu xác nhận Reset thiết bị

Bước 3: Đặt IP tĩnh trên card mạng máy tính thuộc lớp 192.168.1.x/24

Bước 4: Đăng nhập lại thiết bị với IP mặc định 192.168.1.1, username/ password mặc định “admin”/ “admin”