(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2915 / 2927 / 2962 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

1. Vào Hotspot Web Portal >> Profile Setup, chọn index 1

 • Tại Profile setup Web Portal
 • Tại bước 1: Login Method
 • Check Enable this Profile
 • Comments: Đặt tên Profile
 • Portal Server: Chọn Various Hotspot Login
 • Login Method: Chọn Leave Info Login
 • Nhấn Save and Next

 • Tại bước 2: Background -  Cấu hình Logo và Background giao diện đăng nhập
  • Chọn Color Background hoặc Image Background tùy theo yêu cầu, 

 • Tùy chỉnh thông tin vụ thể từng mục như mong muốn vào bên dưới.

 • Tại bước 3 - Tùy chỉnh Login Page Setup cho giao diện đăng nhập
  • Có thể thay đổi các mục sau:

 • Welcome Message
 • Privacy Policy & Terms and Conditions
 • Hint Message for Leave Info

 • Leave Info Columns and Descriptions:
 • Check enable: từng Index để kích hoạt
 • Columns Type: Chọn loại thông tin gồm: General Info/ Email/ Phone/ Check box
 • Check Required: nghĩa là khách hàng bắc buộc phải điền.
 • Columns Description: điền thông tin giải thích thông tin cần điền

 • Nhấn Save and Next'

      Tại bước 4: Cấu hình Whitelist

 • Tại bước này, ta sẽ cấu hình các đối tượng được phép truy cập trực tiếp mà không bị giới hạn bởi web portal, bao gồm:
 • NAT rule: Các thiết bị, dịch vụ được NAT ra ngoài (nếu có)
 • Dest Domain: Các Domaind được phép truy cập trực tiếp.
 • Dest IP: các IP bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Dest Port: các dịch vụ bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Source IP: là IP các thiết bị đầu ghi, server, Ban Giám Đốc … (nếu có)
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 5: More Option -  cấu hình Landing page và đối tượng áp dụng Web Portal

 • Tại Web Portal Options: Check HTTPS Redirection và Captive Portal Detection

 • Tại Landing Page After Authenticaion, chọn Fixed URL: điền trang web được chuyển đến (ví dụ https://anphat.vn )
 • Tại Applied Interface: chọn Lớp mạng LAN / Wireless 2.4G/ Wireless 5G muốn áp dụng Web Portal
 • Nhấn Finish

tham khảo thêm cấu hình Quota giới hạn số lượng client, băng thông cho hotspor web portal tại: https://www.anphat.vn/chay-doc-lap-tren-draytek/drayos-cau-hinh-va-su-dung-quota-management-cho-hotspot-web-portal