Khi Router gặp sự cố khởi động lại hoặc lỗi không mong muốn, cần phải lấy log thiết bị khi có lỗi xảy ra để tiến hành debug.

thực hiện như sau:

 1. Download phần mềm tại đây
 2. Copy file vừa tải về ổ đĩa C:/ hoặc D:/
 3. Giải nén file vừa tải
 4. Chạy file pytelnet.exe
 5. Gõ lệnh tuần tự như sau:
 • Server IP or Name: Điền IP Router >> Enter
 • Server port: điền Port telnet router đang sử dụng (mặc định 23, nếu đã đổi port telnet thì điền port đã đổi) >> Enter
 • User: điền user quản lý đăng nhập (mặc định “admin”) >> Enter
 • Password: điền mật khẩu quản lý thiết bị >> Enter
 • CMD: gõ “sys qry” >> Enter
 • Run Cycle: điền chu kì lặp vòng lệnh, đơn vị tính theo phút, (ví dụ điền 1, sau 1 phút lệnh được thực hiện lại) >> Enter
 • Run comment time out: thời gian chờ router phản hồi sau khi gõ lệnh, đơn vị tính theo giây. Nếu sau thời gian chờ mà router không phản hồi, lệnh sẽ bị đóng (ví dụ điền 10, nếu muốn quy định thời gian chờ là 10s) >> Enter
 • Use save Settings: gõ “Y” >> Enter
 • Profile Name: đặt tên profile (ví dụ Vigor2927) >> Enter
 • Log filename: đặt tên file log (ví dụ Vigor2927.log) >> Enter

 • Log sẽ được thu thập liên tục theo chu kì cho đến khi tắt phần mềm

 • Vào thư mục lưu chứa file pytelnet.exe ở trên, để lấy file log và gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.