Trên thiết bị DrayTek V2927Fac sẽ có hai nơi để nhận biết tình trạng kết nối là:

 • Phía trước thiết bị (Cụm 9 đèn và đèn trên mỗi port WAN/LAN)
 • Trên Dashbroad trong giao diện web (Cụm 9 đèn và màu của các port WAN/LAN)

Tuy nhiên, mỗi nơi, trạng thái các đèn sẽ mang thông điệp khác nhau.

A. Cụm 9 đèn và trên các port WAN/LAN phía trước thiết bị

 • Cụm 9 đèn
  • Đèn WAN1: Hiển thị tín hiệu internet. Khi WAN1 có kết nối internet thì sẽ sáng
  • Đèn WAN2: Khi WAN2 có kết nối internet thì sẽ sáng.

 • Đèn  trên các port WAN/LAN.
  • 1 đèn sáng: Hiển thị tốc độ kết nối 100M.
  • 2 đèn sáng: Hiển thị tốc độ kết nối 1G.

B. Trên Dashbroad (Trong giao diện web)

 • Cụm 9 đèn
  • Đèn WAN1: Khi WAN1 có tín hiệu quang sẽ sáng
  • Đèn WAN2: Khi WAN2 có kết nối internet thì sẽ sáng.
    
 • Đèn  trên các port WAN/LAN.
  • Màu cam: Hiển thị tốc độ kết nối 100M.
  • Màu xanh: Hiển thị tốc độ kết nối 1G.

Lưu ý : Nếu các bước ở mục A và B đèn WAN không sáng vui lòng thực hiện bước sau và vui lòng kiểm tra lại.
Chọn Physical Type: 100MB