Trong một số trường hợp, chúng ta cần cần kiểm tra thiết bị nào đó đang truy cập đến IP nào/ Port bao nhiêu. Ta có thể thực hiện như sau:

A. Trên Router

1. Tạo đối tượng được phép truy cập router (IP Object)

Vào Objects Setting >> IP Object, chọn Index 1

 • Name: Đặt tên Đối tượng
 • Interface: Chọn Any
 • Address Type: Chọn loại đối tượng và điền thoogn tin đối tượng tương ứng
  • Single Address: Một IP
  • Range Address: Một dãy IP, cần xác định Start IP Addess và End IP Address
  • Subnet Addess: Một lớp mạng, cần xác định Start IP Address và Subnet Mask
  • Mac Addess:MAC thiết bị
 • Nhấn OK

A screenshot of a computer

Description automatically generated

2. Tạo rule theo dõi

Vào Firewall>>IP Filter>> Default Data Filter, chọn rule 2

 • Check “Check to Enable the Filter Rule”
 • Comments    :Đặt tên rule
 • Direction    :Chọn LAN/DMZ/RT/VPN →WAN
 • Source IP    :nhấn Edit
  • Address Type: chọn Groups & Objects
  • IP Object: chọn đối tượng tạo ở trên ( IP1)
  • Nhấn OK
 • Destination IP: chọn Any để theo dõi thiết tất cả các dịch vụ truy cập hoặc nhấn Edit và chọn đối tượng IP trang web cụ thể (tương tự source IP).
 • Filter    : Chọn Pass Imediately
 • Syslog: check Enable
 • Nhấn OK

A screenshot of a computer

Description automatically generated

3. Cấu hình lưu Syslog trên router

Vào System Maintenance >> Syslog/ Mail Alert, tại tab Syslog Access Setup

 • Syslog Access Setup: Chọn Enable
 • Syslog Save to: chọn Syslog Server
 • Server IP Address/ Hostname: Điền IP máy Server chạy syslog tool
 • Destination Port: Điền 514
 • Enable Syslog Manage: check thông tin Log cần lưu lại như: Firewall Log, VPN Log, WAN Log,…
 • KHÔNG CHỌN “USER ACCESS LOG
 • Nhấn OK

A screenshot of a computer

Description automatically generated

B. Trên Máy tính cài Syslog

 1. Dowload DrayTek Syslog Ultility tại : https://www.draytek.com/products/utility/

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 1. Tắt hết firewall và chương trình diệt virus trên máy tính
 2. Giải nén và chạy file syslog_4.7.1.exe

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

 1. Mở Syslog Tool

Vào Firewall>> Ip Filter Log, sẽ thấy được IP cần quan sát truy cập đến IP nào/ port bao nhêu như hình  bên dưới.

A screenshot of a computer

Description automatically generated