Webhook là cơ chế cho phép một hệ thống/ ứng dụng gửi dữ liệu theo thời gian thực đến hệ thống/ứng dụng khác ngay lập tức khi có sự kiện lỗi xảy ra. Webhook là cách các ứng dụng khác nhau trao đổi dữ liệu với nhau, thường là qua internet. 

Router Vigor hiện tại đã hỗ trợ webhook. Khi webhook được kích hoạt, Vigor router sẽ gửi thông tin đến webhook server theo thời gian định kì, bao gồm CPU usage, memory usage, NAT sessions, WAN rate, số lượng client LAN and các kết nối VPN connections.

 

Model hỗ trợ:

Vigor2927, Vigor2865 firmware version 4.4.5*

Vigor2962, Vigor3910 firmware version 4.4.3*

 

A. Sử dụng webhook Server có sẵn trên Internet

1. Cài đặt Webhook server. Có nhiều Webhook server trên internet. Chúng tôi sử dụng URL https://webhook.site/ để lấy đường dẫn server.

2. Vào System Maintenance >> Webhook

 • Chọn Enable

 • Chọn các thông tin sẽ gửi đến Webhook Server

 • Monitoring Server URL: điền đường dẫn server webhook

 • Report Period: điền thời gian gửi báo cáo (tính theo phút)

 • Nhấn OK

3. Vào Webhook server site kiểm tra thông tin 

 • Truy cập https://webhook.site/ webhook site đã sử dụng,

 • Khi Webhook được Enable và các thông tin gửi báo cáo(* ở bước 2) không được chọn, router sẽ chỉ gửi những thông tin cơ bản

 • Khi các các option được chọn đầy đủ, Router sẽ gửi thông tin như bên dưới

 

B. Tự dựng Webhook Server trên máy tính trong mạng nội bộ để giám sát

 

Các bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ Python viết và chạy kịch bản Webhook server trên máy tính trong mạng nội bộ để giám sát Router.

Hoặc bạn có thể sử dụng kịch bản đã được viết sẵn. Download kịch bản Webhook server tại đây.

1. Vào System Maintenance >> Webhook

 • Chọn Enable

 • Chọn các thông tin sẽ gửi đến Webhook Server

 • Monitoring Server URL: điền IP máy chạy Webhook server dưới dạng (ví dụ: http://192.168.1.100)

 • Report Period: điền thời gian gửi báo cáo (tính theo phút)

 • Nhấn OK

 

2. Trên máy chạy Webhook server, giải nén và chạy file vừa Download

Lưu ý: nếu chương trình không chạy được, có thể do máy tính bạn chưa cài đặt ngôn ngữ Python: download Python tại đây và cài đặt. Restart lại máy tính và chạy lại chương trình

 

3. Dữ liệu báo cáo sẽ được lưu lại dưới dạng file .asv, chúng ta có thể dễ dàng xem thông tin router.