1. Kết nối WiFi hệ thống
  2. Mở ứng dụng DrayTek Router
  3. Chọn Profile thiết bị cần cấu hình

  1. Chọn mục network

  1. Nhấn biểu tượng cài đặt góc trên màn hình >> chọn LAN

  1. Đổi lớp mạng gồm IP/subnet mask/ gateway và dãy DHCP cần cấp >> nhấn biểu “Done” ở góc trên phải màn hình

  1. Nhấn OK để reboot thiết bị

  1. Đổi IP đăng nhập thiết bị trên profile router >> nhấn biểu “Done” ở góc trên phải màn hình (nếu không đổi IP mới thì profile sẽ lỗi không kết nối lại được >> phải xóa và kết nối lại )

  1. Chờ thiết bị hoàn tất reboot >> kiểm tra trạng thái online của thiết bị trên ứng dụng