1. Kết nối WiFi hệ thống
 2. Mở ứng dụng DrayTek Router
 3. Chọn Profile thiết bị cần cấu hình

 1. Chọn mục Setup

 1. chọn Wireless LAN

 

 1. Chọn SSID cần cấu hình (ví dụ SSID 1 tầng số 2.4G, thứ tự SSID của mỗi tần số tính từ trên xuống. mặc định chỉ hiện 2 SSID)

 1. Đổi tên SSID/ mật khẩu Wi-Fi
 2. Đổi tên SSID Wi-Fi mong muốn
 • Tại Name/ SSID đổi tên SSID mong muốn
 • Tại Encryption nhấn mũi tên kế bên để chọn chế độ mã hóa

 

 • Chọn chế độ mã hóa WPA2/ PSK

 • Tại Password, điền mật khẩu mới (ít nhất 8 kí tự)
 • Nhấn biểu tượng “Done” ở góc trên bên phải

 1. Kết nối lại với tên SSID vừa đổi
 2. Thực hiện tương tự đổi các SSID khác của tần số 2.4G và 5G

 

 1. Mặc định ứng dụng chỉ hiện SSID 1,2 của từng tần số. Vì vậy nếu có nhu cầu cấu hình SSID thứ 3,4 >> nhấn biểu tưởng dấu  (+) ở góc trên bên phải

 • Enable chọn ON
 • 2.4GHz/ 5GHz chọn tần số sóng của SSID cần tạo
 • Name/ Encrytion: thực hiện tương tực các SSID khác

 • Nhấn biểu tượng “Done” góc trên bên phải để hoàn thành

Lưu ý: Đối với việc tinh chỉnh các thông số nâng cao khác, cần vào cấu hình bằng giao diện khác