Trong Một số trường hợp, người quản trị yêu cầu chỉ cho phép một vài thiết bị Set-top box/ PC  cố định sử dụng IPTV FPT, ta thực hiện như sau:

 1. Bind IP to MAC thiết bị Set-top box /PC cần sử dụng IPTV FPT

Vào LAN >> Bind IP to MAC

 • Chọn Enable
 • Chọn IP- MAC thiết bị >> nhấn 2 lần để add vào bảng IP bind list

 • Tại IP Bind list, chọn IP đã add ở trên >> đặt lP addresscomment (tên)mong muốn >> nhấn Update
 • Thực hiện tương tự các IP khác
 • Nhấn OK

 1. Tạo các IP object cho thiết bị

Vào Objects Setting >> IP Object, chọn Index 1

 • Name    :Đặt tên Đối tượng
 • Interface    :Chọn Any
 • Address Type     :Single Address 
 • Start IP address : điền IP thiết bị (ví dụ 192.168.1.10)
 • Nhấn OK

Thực hiện tương tự cho các đối tượng còn lại

 1. Nhóm các thiết bị đã tạo vào IP Group

Vào Objects Setting >> IP Group

 • Name    :Đặt tên group
 • Interface    :Chọn Any
 • Chuyển các IP Object từ bảng “Available IP Objects” sang “Selected IP Objects”
 • Nhấn OK

 

 1. Áp dụng vào IGMP

Vào Application >> IGMP

 • Check Enable IGMP Proxy
 • Interface : Chọn WAN FPT (ví dj WAN1)
 • Check Enable  IGMP Snooping
 • IGMP Accept list: chọn IP Group và chọn group vừa tạo
 • Nhấn OK