1. *.exe là chương trình nâng cấp tự động và tất cả cấu hình router sẽ không bị ảnh hưởng sau khi firmware đã được nâng cấp.

2. *.all là tập tin firmware được sử dụng thông qua những công cụ tiện ích của router Draytek. tất cả cấu hình router sẽ không bị ảnh hưởng sau khi firmware đã được nâng cấp.

3. *.rst là tập tin firmware được sử dụng thông qua những công cụ tiện ích của router Draytek. Tất cả những cấu hình của router sẽ trở về thông số mặc định sau khi firmware được nâng cấp.