Thiết lập cho SIP Server

1.Login vào màn hình giao diện web của ATA-24. Vào mục VoIP -> Protocol.

sipaccount hinh1

2.Gõ tên của SIP server vào Proxy Name.

3.Gõ địa chỉ IP hoặc Domain name vào Proxy Address và Registrar Addr, điền vào Proxy Port và Registrar Port, điền vào domain name.

4.Chúng ta có thể sử dụng USer-Agent Name để phân biệt các account.

Thiết lập cho SIP Account

1.Vào mục VoIP -> SIP Account. CLick vào bất kỳ chỉ số nào.

sipaccount hinh2


2.Điền username, password và authentication ID vào các mục trên.

3.Display name được dùng để hiển thị số extension.

4.Chọn Proxy Server mà account sẽ đăng ký. Tên của Server chính là tên mà bạn đã điền ở mục Proxy Name trước đó.

Kiểm tra trạng thái của SIP Account.

Vào mục VoIP -> SIP Status để xem trạng thái của SIP Account.

sipaccount hinh3

Có 3 loại trạng thái:
OK          Là những Account đã đăng ký, và có thể được dùng để gọi ra hay vào.

Failed     Là những Account đăng ký không được. Có thể là do mạng hoặc do username/password sai, thông tin về server không chính xác. Và không dùng được.

Blank     Là những Account bị disable hoặc enable mà chưa qua đăng ký. Bạn có thể dùng để gọi ra và vào các extension mà đã được enable hoặc đã được đăng ký trên ATA-24 nhưng những account này chưa đăng ký trên SIP server