Bạn thiết lập cho một số hoặc tất cả các máy tính kết nối đến cổng 21, đó chính là cổng FTP.