Router Vigor thật sự hỗ trợ những phương thức ánh xạ cổng như sau.

Port redirection - Gói tin được chuyển tiếp vào máy tính cục bộ được chỉ ra với chỉ số cổng mình qui định. Bạn cũng có thể chuyển đổi cổng sang cổng nội bộ khác.

Open Port - Giống như Port Redirection (như miêu tả ở trên) nhưng cho phép bạn khai báo trên một dãy cổng.

DMZ Host - Cái này mở cửa một máy tính ra hoàn toàn. Tất cả những gói tin đi vào sẽ được chuyển sang cho máy tính đó trong DMZ. Ngoại trừ những gói tin đã nhận trong sự đáp lại lời yêu cầu The only exceptions are packets received in response to outgoing requests from other local PC's or incoming packets which match rules in the other two methods.

Khi sử dụng kết hợp cả ba phương thức này, có một trình tự ưu tiên xảy ra ví dụ như nếu một luật trong phương thức một trùng với một luật của phương thức khác, khi đó quyền ưu tiên sẽ được nhận hoàn toàn. Quyền ưu tiên như sau :

Port Redirection -› Open Port -› DMZ