13 1


Trong bảng NAT trong System Management - › Diagnostic Tools - › View NAT Active Sessions Table, giá trị trong cột tình trạng được biết như sau :

0 - › other TCP status
1 - › TCP fin incoming
2 - › TCP fin out
3 - › TCP fin closing
4 - › TCP syn
5 - › TCP syn,ack
6 - › TCP ack