Xin lưu ý rằng router sẽ chiếm giữ cổng 80 TCP để dùng cho trang web cấu hình. Vì vậy nếu bạn cần chuyển cổng 80 TCP vào trong Web Server nội bộ, trước tiên vui lòng thay đổi cổng quản lý HTTP từ mục ' System Management -› Management Setup' :

18 1


Sau đó bạn có thể chuyển được cổng 80 TCP vào trong Web Server nội bộ và Server sẽ được truy cập từ Internet.