Bạn phải cho phép DMZ Host Setup thông qua NAT Setup -› DMZ Host Setup và làm theo hình bên dưới.

10 1