1. Giới thiệu
Router Vigor có chức năng DMZ để trỏ 1 máy tính vào vùng DMZ. Tất cả các port của 1 gói dữ liệu giữa Internet và vùng DMZ sẽ được giữ nguyên và chỉ có địa chỉ IP của vùng DMZ chuyển đổi thành địa chỉ IP WAN và ngược lại. 
Đối với chức năng multi-NAT, nhiều địa chỉ IP WAN có thể gán cho 1 router, mỗi IP WAN có thể trỏ đến 1 host duy nhất trong vùng DMZ. 
Thậm chí ngay cả khi các port không được chuyển dịch, địa chỉ IP vẫn được NAT nên gây ra vấn đề cho 1 vài ứng dụng do những IP bị ẩn bên trong các gói. Đó là 1 vấn đề thật sự cho các người dùng sử dụng các ứng dụng game hay multi-media.
Ở 1 số thành phố, dịch vụ băng rộng yêu cầu việc xác thực chặt chẽ trước khi có thể truy cập Internet. True-IP DMZ sẽ giúp cho việc login/chứng thực này được trôi chảy.
Bài viết này mô tả 1 kỹ thuật mới để gán trực tiếp 1 IP WAN vào máy DMZ, gọi là True-IP DMZ. Để đơn giản chúng tôi sẽ giới hạn thực hiện chức năng True-IP DMZ trên router chỉ có 1 địa chỉ IP WAN (tĩnh hoặc động). Kỹ thuật này sẽ giúp giải quyết hầu hết các vấn đề cho người dùng. Nếu router cấu hình với nhiều địa chỉ IP WAN, True-IP DMZ sẽ tự động tắt.

2. Cấu hình DMZ Host Setup
- Vào NAT Setup >> DMZ Host Setup

Có 3 tùy chọn:

  • None: không kích hoạt chức năng DMZ Host.
  • Private IP: chỉ định 1 host làm DMZ host. Ở tùy chọn này phần MAC address entry sẽ bị khóa.
  • Active True IP: kích hoạt chức năng True-IP DMZ. Khi "True-IP" được chọn thì Private IP sẽ bị khóa.

Chú ý: nếu router được gán nhiều IP WAN, chức năng True-IP DMZ sẽ tự động tắt

2.1 Cấu hình Private IP

Chọn Private IP từ menu drop down.

Private IP: Nhập địa chỉ IP của DMZ host.

Choose PC: cho phép chọn địa chỉ IP làm DMZ Host từ danh sách IP của các host trong mạng LAN.

2.2 Cấu hình True-IP DMZ

Chọn Active True IP từ menu. 

MAC Address of the True IP DMZ Host: nhập địa chỉ MAX của DMZ Host.