FXS (Foreign Exchange Service)
Giao tiếp này cho phép thiết bị VoIP kết nối trực tiếp đến điện thoại, fax và modem. VoIPTalk SIP/H323 FXS kết nối đến hai máy điện thoại thông thường trong mạng nội bộ LAN.

FXO (Foreign Exchange Office)
Giao tiếp này cho phép thiết bị VoIP có thể kết nối đến một tổng đài mở rộng PBX analog hay đường dây PSTN. Vigor2600V DAA sẽ hỗ trợ đến hai kết nối analog đến Public Switched Telephone Network (PSTN), hay PBX, cung cấp một PSTN/PBX gateway cho mạng IP.