E.164 là kế hoạch đánh số điện thoại của viễn thông công cộng quốc tế. Đây là một tiêu chuẩn thiết lập bởi ITU-T cho địa chỉ những số điện thoại, nó thường được sử dụng để mô tả những số điện thoại PSTN bình thường.