Không, FXS của 2600V cho phép bạn sử dụng điện thoại analog sẵn có, không phải tốn tiền nâng cấp khi cần thiết. điện thoại IP chuẩn SIP hay H323 có thể sử dụng.