MGCP là một giao thức bổ sung cho cả hai giao thức SIP và H.323. Nó đã được thiết kế một cách đặc biệt như một giao thức nội giữa Media Gateway Controller và Media Gateway. Trong mô hình MGCP, một điều khiển MGC gọi thực thi bởi lớp giữa với mạng IP thông qua sự truyền thông với một thiết bị báo hiệu bằng IP như là "người giữ cổng" H.323 hay máy chủ SIP.