Media Gateway Control Protocol, hay MGCP, là một giao thức gần đây mục đích để ghi địa chỉ yêu cầu cho nền tảng sóng mang của mạng điện thoại IP. MGCP là một giao thức được sử dụng bởi những thiết bị điều khiển cuộc gọi bên ngoài gọi là Media Gateway Controllers (MGCs) để điều khiển Media Gateways ví dụ như VoIPTalk. Với MGCP, giao thức MGCP sử dụng do MGC kích hoạt tín hiệu ringing/dialing/busy... trên 2600V. Sự thông minh của gateway di chuyển đến cho trung tâm mạng , đến MGC.