Để quay số bằng một địa chỉ IP, vui lòng bắt đầu và kết thúc bằng dấu # (dấu thăng) và thay thế dấu chấm bằng dấu * (dấu sao, dấu hoa thị). Ví dụ, muốn quay số đến địa chỉ IP là 220.130.52.216, bạn phải nhấn là #220*130*52*216#