Có, hiện nay Vigor hỗ trợ Bell-core và ETSI-FSK. Tuy nhiên đặc tính chi tiết của FSK không giống nhau cho tất cả những quốc gia và ISP, vì thế, vẫn còn một số vấn đề trong Vigor để hiển thị Caller ID. Chúng tôi sẽ vẫn giữ việc thu thập thông tin và nâng cao đặc tính này.