QoS (Quality of Service Assurance ) là một đặc tính trong router Vigor VoIP, nó cho quyền ưu tiên cao xây dựng sẵn trong sự lưu thông VoIP một cách tự động. Bạn chỉ cần kích hoạt chức năng QoS trên router Vigor VoIP và cứ cho phép tất cả những thiết lập mặc định. Tuy nhiên, lưu thông VoIP khác, như là điện thoại IP, thì mặc định sẽ không có được độ ưu tiên cao. Bạn cần phải thiết lập QoS cho nó một cách thủ công.