Những router Vigor VoIP hỗ trợ nhiều loại Codec khác nhau :

G.729A/B(8Kbps)
G.711MU/A (64Kbps)
G.723 (6.3Kbps)

Mỗi CODEC sử dụng một băng thông khác nhau và do đó cung cấp chất lượng âm thanh nhiều mức khác nhau.. Băng thông G.729A/B chiếm ít băng thông nhưng vẫn giữ được chất lượng âm thanh tốt. Nếu tốc độ tải lên chỉ có 64Kbps, xin đừng sử dụng G.711 CODEC. Tốt nhất là bạn có dòng tải lên ít nhất là 256Kbps để sử dụng G.711 CODEC.